WFR WorldFootballRecord

 

VIETNAM

Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam

Seasons
ChampionsHa Noi 10 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014
Ho Chi Minh City 9 2002, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
Than Khoáng Sản Việt Nam 2 2007, 2012
Ha Noi II 1 2006
Phong Phú Hà Nam 1 2018
Cup WinnersNo cups played